Речник на термините за брандиране и дигитален маркетинг

В работата на професионалистите с клиенти относно брандиране и маркетинг често се оказва, че клиентите не разбират повечето от условията или услугите на брандинг агенциите. Дори понякога и по-елементарни термини не се тълкуват правилно. А брандирането трябва да бъде разбирано еднозначно. То не е творчество, а бизнес. И неразбирането на думи при общуване не е от полза. Затова се постарах да изготвя този списък на термините за брандиране и дигитален маркетинг. Той е дълъг, но съм далеч от мисълта, че е пълен.

Речник на термините за брандиране и дигитален маркетинг

A

Съдържание

A / B testing

A / B тестването (известно също като bucket testing или split-run testing) е методология за изследване на потребителското изживяване. A / B тестовете се състоят от рандомизиран експеримент с два варианта, A и B. Това е начин за сравняване на две версии на една променлива, обикновено чрез тестване на отговора на субекта към вариант А срещу вариант B и определяне кой от двата варианта е по-ефективен.

Above тhe Fold

Горната част на уеб страница, която се вижда без превъртане или технически съдържанието на първия изглед. Съдържанието там ще бъде първото, което се показва на тези, които отворят страница. То трябва да може незабавно да потвърди очакванията на потребителя и да му създаде подтик да продължи да чете надолу.

В случай на печатан вестник пространството над сгъвката е предпочитано и от рекламодателите, тъй като то е най-изпъкващо и видимо, дори когато вестникът е на щанда.

Терминът може да се използва по-общо за обозначаване на всичко, което е показано на видно място или с най-висок приоритет.

Above The Line (ATL)

Израз, използван за обозначаване, като част от комуникационен план, на рекламни инвестиции, предназначени за традиционните средства за масова информация (преса, радио, телевизия, кино, билбордове) и за разграничаването им от тези, предназначени за незначителни инициативи (Below The Line – BTL)

Маркетинг над линията (ATL) може да се определи като маркетинг над линията на потребителите. Вътре има дейности, които целят да повишат осведомеността и вниманието към марката или продукта.

В маркетинга над линията (ATL) има дейности, които не са свързани пряко с продажбите и следователно не се измерват по отношение на икономическите конверсии. В маркетинга под линията (BTL), от друга страна, това са основните цели.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Added Value

Терминът „добавена стойност“ описва икономическото подобрение, което една компания дава на своите продукти или услуги, преди да ги предложи на клиентите. Добавената стойност помага да се обясни, защо компаниите могат да продават своите стоки или услуги за повече, отколкото струва производството им. Добавянето на стойност към продуктите и услугите е много важно, тъй като осигурява на потребителите стимул да правят покупки, като по този начин увеличават приходите на компанията.

Advertising

Рекламата е маркетингова комуникация, която използва открито спонсорирано, нелично послание, за популяризиране или продажба на продукт, услуга или идея. Спонсорите на реклама обикновено са фирми, желаещи да популяризират своите продукти или услуги. Рекламата се различава от връзките с обществеността по това, че рекламодателят плаща и има контрол върху съобщението. Тя се различава от личната продажба по това, че съобщението е нелично, т.е. не е насочено към конкретно лице.

Реклама
Източник iconscout.com

Affiliate Marketing

Партньорският маркетинг е рекламен модел, при който компанията компенсира издателите на трети страни за генериране на трафик към продуктите и услугите ѝ. Комисионната стимулира тези издатели да търсят начини за популяризиране на компанията.

Analytics (in Marketing)

Маркетинговият анализ е практиката на управление и изучаване на данни по различни показатели, за да се определи възвръщаемостта на инвестициите от маркетингови усилия, като призиви за действие (CTA), публикации в блогове, ефективност на канала и идеи за лидерство, както и за идентифициране на възможности за подобрение.

Angel Investor

Финансовият поддръжник, известен също като частен инвеститор, начален инвеститор, е лице с висока нетна стойност, което предоставя финансова подкрепа за малки стартиращи фирми или предприемачи, обикновено в замяна на собствен капитал в компанията.

Application Programming Interface (API)

API (акроним за Application Programming Interface) са набори от дефиниции и протоколи, с които се създава и интегрира приложният софтуер. Това е вид софтуерен интерфейс, предлагащ услуга на други части от софтуер. Документ или стандарт, който описва как да се изгради или използва такава връзка или интерфейс, се нарича API спецификация. За компютърна система, която отговаря на този стандарт, се казва, че внедрява или разкрива API. Терминът API може да се отнася или до спецификацията, или до реализацията. За разлика от потребителския интерфейс, който свързва компютър с човек, интерфейсът за програмиране на приложения свързва компютри или части от софтуер един с друг.

Article Marketing

Маркетингът на статии е клон на маркетинга на съдържанието. Това е вид реклама, при която компаниите пишат и разпространяват кратки статии до редица търговски обекти, като банки със статии, форуми и издатели на бюлетини.

B

B2B (Business to Business)

Бизнес-към-бизнес (B2B – B-to-B), е форма на транзакция между бизнеси, като например такъв, включващ производител и търговец на едро, или търговец на едро и търговец на дребно. Бизнес към бизнес се отнася до бизнес, който се извършва между компании, а не между компания и отделен потребител. Бизнес-към-бизнес е в контраст с транзакциите между бизнес-потребител (B2C) и бизнес-правителство (B2G).

Banner

В мрежата банерът (уеб банер или банерна реклама, от английски banner, което буквално означава флаг) е форма на реклама, която се състои от изображение на ивица, често поставено в началото на уеб страница, уебсайт. Уеб банерите работят по същия начин като традиционните реклами: те уведомяват потребителите за продукта или услугата и представят причините, поради които потребителят трябва да избере въпросния продукт.

Below the Fold

Под сгъвката се отнася за секцията от уеб страница, която се вижда само след превъртане надолу. Конвенционалната мъдрост на дигиталния маркетинг е, че съдържанието отгоре привлича повече внимание и следователно е по-ценно, отколкото съдържанието отдолу.

Big Data

Big data са поле, което третира начини за анализиране, систематично извличане на информация или по друг начин работа с набори от данни, които са твърде големи или сложни, за да се обработват от традиционния приложен софтуер за обработка на данни. Big data първоначално са свързани с три ключови понятия: обем, разнообразие и скорост – 3те V – volume, variety, velocity.

Blue Ocean

Синият океан е термин за предприемаческата индустрия, създаден през 2005 г., за да опише нов пазар с малка конкуренция или бариери, препречващи пътя на иноваторите. Терминът се отнася до огромния „празен океан“ от пазарни опции и възможности, които възникват, когато се появи нова или неизвестна индустрия или иновация.

Терминът „син океан“ е въведен от професорите от бизнес училището на INSEAD Чан Ким и Рене Моборн в тяхната книга „Стратегия на синия океан“: Как да създадем неоспоримо пазарно пространство и да направим конкуренцията неуместна (2005). Авторите определят сините океани като пазари, свързани с високи потенциални печалби.

Търси син океан
Търси син океан, източник iconscout.com

Bottom of the Funnel

Дъното на фунията е там, където компанията иска да заведе клиентите след няколко различни маркетингови стъпки и е похарчила доста усилия, за да го постигне. Това е, когато потенциалните клиенти вземат окончателното решение да купуват от настоящата компания с фунията или от конкурент. Накратко, дъното на фунията е мястото, където компанията превръща потенциалните клиенти в действителни клиенти.

Bounce Rate

Степента на отпадане е термин за интернет маркетинг, използван в анализа на уеб трафика. Той представлява процента на посетителите, които влизат в сайта и след това напускат („отскачат“), вместо да продължат да разглеждат други страници в същия сайт.

Brand

Ментална конструкция – комплекс от идеи, асоциации, емоции и ценности в съзнанието на потребителя.

Brand Architecture

Архитектурата на бранда е система, която организира марки, продукти и услуги, за да помогне на аудиторията да получи достъп и да се свърже с марката. Успешната архитектура на марката позволява на потребителите да формират мнения и предпочитания за цялото семейство марки, като взаимодействат или научават само за една марка от това семейство.

Brand Asset

Активът на марката е част от идентичността ѝ. Това е всичко, което компанията създава, и което помага за идентифицирането ѝ пред потенциалните клиенти. Това са цветова схема, шрифт, лого, други компоненти на дизайна, които помагат да се идентифицира конкретна марка. Тези елементи стават активи на марката само когато клиентите ги асоциират с марка. Ако даден елемент отвежда аудиторията към различна, но подобна марка, този елемент не е актив. 

Brand Audit

Одитът на бранда е дълбок преглед и анализ, за да се идентифицира какво работи и какво не в него, и оттам да се разработи план за подобрения. По време на одит се събират възможно най-много данни и информация за представянето – например данни за продажбите и уебсайта и отзиви от клиенти. След това се планират актуализации и подобрения.

Brand Awareness

Осведомеността за бранда е маркетингов термин, който описва степента на потребителско разпознаване на продукт с неговото име. Създаването на информираност за марката е ключова стъпка в популяризирането на нов продукт или съживяването на по-стара марка. В идеалния случай осведомеността за марката може да включва качествата, които отличават продукта от неговата конкуренция.

Brand Consistency

За да бъде брандингът ефективен, той трябва да бъде последователен, независимо къде го срещат клиентите – този принцип е известен като последователност на марката. Последователността на марката включва създаване на последователно изживяване на марката във всички медии. Това е от ключово значение за изграждането на доверие в бранда и бизнеса.

Brand Equity

Капиталът на бранда е стойността, която притежава той – както от финансова (например продажби), така и от нефинансова (например положителни асоциации на марката) гледна точка.

Brand Essence

Същност на бранда е компактно обобщение на това, което представлява той.

Brand Extension

Разширението на марката е когато една компания използва едно от утвърдените си марки за нов продукт или нова продуктова категория. Понякога е известно като разтягане на марката. Стратегията зад разширението на марката е да се използва вече установения капитал на компанията, за да помогне да пусне най-новия си продукт. Компанията разчита на лоялността към марката на настоящите си клиенти, което се надява да ги направи по-възприемчиви към новите предложения от същата марка. Ако е успешно, разширението на марката може да помогне на компанията да достигне до нови демографски данни, да разшири клиентската си база, да увеличи продажбите и да увеличи общите маржове на печалба.

Brand Identity

Идентичността на бранда (brand identity) са видимите елементи като цвят, дизайн и лого, които го идентифицират и отличават в съзнанието на потребителите. Идентичността на марката е различна от имиджа на марката (brand image). Първото съответства на намерението зад марката и начина, по който една компания култивира определен образ в умовете на потребителите:

 • избор на име;
 • проект на лого;
 • използване на цветова палитра, форми и други визуални елементи в своите продукти и промоции;
 • изработване на езика на комуникация в своите реклами;
 • обучаване на служителите за взаимодействие с клиенти.

Имиджът на марката (brand image) е действителният резултат от тези усилия, успешни или неуспешни.

Branding

Брандирането (брандинг) е набор от дейности, които компаниите извършват, за да разграничат своята оферта от други подобни, като използват отличителни имена или символи. Основната му цел е да популяризира идентичността и имиджа на марката и да насърчи лоялността на клиентите към марката (brand loyalty).

Brand Journalism

Бранд журналистиката е термин, който се отнася до нов маркетингов инструмент, по който компаниите, организациите за връзки с обществеността и журналистите все повече си задават въпроси, всеки с различна мотивация. Намерението, присъщо на журналистиката, да намира новини и да ги предава чрез добре обосновано, ясно и интересно съдържание, е предадено на бранд журналистиката, за да допринесе за корпоративната комуникация с издателски редакторски подход.

Така че, бранд журналистиката стои между традиционната журналистика и маркетинга на съдържанието, без да е ориентирана към продажбите, за разлика от маркетинга на съдържание.

Бранд журналистика
Бранд журналистика, източник iconscout.com

Brand Management

Управлението на бранда е функция на маркетинга, който използва техники за увеличаване на възприеманата стойност на продуктова линия или марка с течение на времето. Ефективното управление на марката позволява цените на продуктите да се покачват и изгражда лоялни клиенти чрез положителни асоциации и изображения на марката или доброто ѝ познаване.

Разработването на стратегически план за поддържане на капитала на марката или за придобиване на стойност изисква цялостното ѝ разбиране, както и на нейния целеви пазар и цялостната визия на компанията.

Brand Mission and Value

Мисията и ценностите на един бранд до голяма степен определят кой стои зад него. Това, което може да доведе до по-дълбока връзка с клиента. Какво представлява компанията? Защо е създадена? Какво цели да постигне? Какви ценности ръководят начина, по който прави бизнес? Отговорите на тези въпроси съставляват мисията и ценностите на бранда.

Brand Personality

Терминът личност на марката се отнася до набор от човешки характеристики, които се приписват на името на марката. Ефективната марка увеличава капитала си, като разполага с последователен набор от черти, на които се радва конкретен потребителски сегмент. Тази личност е качествена добавена стойност, която марката печели в допълнение към функционалните си предимства.

Brand Positioning

Позиционирането на марката е начинът, по който една компания избира да се представи на клиентите си, за да я отличава от конкурентите ѝ. Като цяло позиционирането се определя въз основа на три фактора:

 • Коя е целевата аудитория?
 • Каква полза предоставя компанията на целевата си аудитория?
 • Какво отличава компания от конкурентите? Защо хората трябва да изберат нея пред конкуренцията?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Brand Restyling

Рестайлингът на марката е „мека“ интервенция, насочена към модифициране на логото, например чрез промяна на неговия шрифт, цветове или форми. Също: създаване на нови брошури и цял нов графичен материал. Целта е да се модернизира марката, както и да се направи съобразена с референтния контекст. Представянето на пазара със стилистично закотвена марка в миналото може да накара продуктите на компанията да се възприемат като остарели, не в крак с времето и иновациите.

Brand Value

Способността на марката да генерира допълнителна печалба. Тя се основава на готовността на целевата аудитория да плаща допълнителни пари (в сравнение с цената на подобни стоки) за притежаването на стоките от тази конкретна марка.

Brand Voice

Гласът на бранда е начинът, по който общува с обществеността – било то писмено или устно. Той може да има специфичен стил (например „професионален и точен“ или „отпуснат и приятелски настроен“), както и специфично многословие, което марката използва или не използва в своите комуникации.

Buyer Persona

Концепцията за buyer persona се използва в маркетинга за анализиране на целта. Това е представяне на типичния купувач на определен продукт. То се използва за разбиране на типичния клиент с неговите лични характеристики, както и социално-демографски такива, за предвиждане на неговото поведение и избор в полза на потребителското изживяване и потребителското удовлетворение. Всъщност buyer persona е измислен герой, очертан в неговите поведенчески особености. Чрез него се извършват прозрения за покупките, извеждайки какво мислят и правят потенциалните клиенти, когато търсят решение на своя проблем или нужда.

Business Blogging

Под бизнес блогинг се има предвид управлението и грижата за фирмен блог или по-скоро за блог, който говори за бизнеса и който е инструмент за контакт с клиентите. Бизнес блогът предлага добавена стойност към съществуващото съдържание на уебсайта, мрежата от социални мрежи, брошури и корпоративен имидж. Ето защо трябва да се разглежда в рамките на стратегия за маркетинг на съдържание и в много случаи може да представлява нейния стълб. Изполва се в три основни аспекта:

 • Увеличава корпоративното съдържание чрез създаване на директна линия с клиенти, интегриране и актуализиране на корпоративната комуникация.
 • Генерира по-големи възможности за видимост по отношение на SEO, благодарение на непрекъснатото създаване на таргетирано съдържание.
 • Позволява да се увеличи и конвертира трафика на уебсайта, насочвайки вниманието към аспекти от най-голям интерес.

C

Call to Action

Призив за действие (CTA) е маркетингов термин за предизвикване на незабавен отговор или за насърчаване на незабавна покупка. CTA най-често се отнася до използването на думи или фрази, които могат да бъдат включени в скриптове за продажби, рекламни съобщения или уеб страници, които принуждават аудиторията да действа по специфичен начин.

Campaign (in marketing)

От гледна точка на маркетинга, кампанията е планирана комбинация от маркетингови тактики за популяризиране на отделен продукт, услуга или конкретна промоция. Кампанията може да включва комбинация от няколко различни медии, включително печатни и онлайн.

Click Through Rate – CTR

Съотношение, показващо колко често хората, които виждат дадена реклама или списък с безплатни продукти, в крайна сметка щракват върху нея. Честотата на кликване (CTR) може да се използва, за да се прецени колко добре се представят определени ключови думи и реклами, както и безплатни обяви.

Изчислява се така: кликвания ÷ импресии = CTR. Например, ако има 5 кликвания и 100 импресии, тогава CTR ще бъде 5%.

Всяка от рекламите, обявите и ключовите думи има свои собствени CTR.

Високото CTR е добра индикация, че потребителите намират рекламите и обявите на дадена компания за полезни и подходящи. Доброто CTR зависи и от това, което се рекламира, както и от мрежата, в която се рекламира.

Color Palette

Цветовата палитра на бранда е комбинацията от отделните цветове, които компанията използва във всичките си активи и дизайни. За да се осигури последователност, всеки цвят в палитрата трябва да бъде ясно дефиниран – и то в различните среди, с използване на HEX код за уеб и CMYK за печат.

Color palette
Color palette, източник Wikimedia

Concept (in marketing)

Концепцията е идея, мисъл или набор от думи, посланието, което марката иска да предаде чрез инструменти като брошури, каталози, уебсайт, приложения, телевизионни или радио спотове, институционални видеоклипове, създаване на продукти и идентичност.

Content Management System – CMS

Системата за управление на съдържанието, често съкратена като CMS, е софтуер, който помага на потребителите да създават, управляват и променят съдържание на уебсайт без нужда от специализирани технически познания. На по-прост език, системата за управление на съдържанието е инструмент, който помага за изграждане на уебсайт, без да е необходимо да се пише целия код от нулата.

Content Marketing

Маркетингът на съдържание е стратегически маркетингов подход, фокусиран върху създаването и разпространението на ценно, подходящо и последователно съдържание, за да привлече и задържи ясно дефинирана аудитория – и в крайна сметка да стимулира доходоносни действия на клиентите за компанията.

Conversion Rate

Коефициентите на реализация се изчисляват, като броят на реализациите се раздели на общия брой взаимодействия с реклами, които могат да бъдат проследени до реализация през същия период от време. Например, ако има 50 реализации от 1000 взаимодействия, процентът на реализация ще бъде 5%, тъй като 50 ÷ 1000 = 5%.

В уеб маркетинга процентът на реализация е процентът на уникалните посетители, които са извършили конкретното действие, което рекламодателят е определил като цел на кампанията. Желаното действие може да бъде: абониране за бюлетин, извършване на покупка, извършване на продажба, разглеждане на ключова страница на сайта или други измерими действия. Следователно процентът на реализация е по същество число, което идентифицира успеха на поставената цел. Коефициентът на конверсия може не само да се следи, но и да се увеличава чрез техники за оптимизиране на скоростта и с помощта на добре структурирани фунии за преобразуване.

Conversion Rate Optimization – CRO

Оптимизацията на процента на конверсия (CRO) е практиката за увеличаване на процента на потребителите, които извършват желано действие на уебсайт. Желаните действия могат да включват закупуване на продукт, щракване върху „добавяне в количката“, регистриране за услуга, попълване на формуляр или щракване върху връзка.

Copyright

Авторското право се отнася до законното право на собственика на интелектуална собственост. По-просто казано, авторското право е правото на копиране. Това означава, че оригиналните създатели на продукти и всеки, на когото дават разрешение, са единствените с изключителното право да възпроизвеждат произведението.

Законът за авторското право дава на създателите на оригинален материал изключителното право за по-нататъшно използване и дублиране на този материал за определен период от време, в който момент обектът, защитен с авторски права, става обществено достояние.

Copywriting

Копирайтингът е стратегията за създаване на убедително съдържание за маркетинг и продажби с цел генериране на реализации и продажби. Някои примери са имейли, уебсайтове, реклами, каталози и други. Професионалистът, натоварен да напише и разработи „копието“, е копирайтър.

Corporate Image

Корпоративен имидж: набор от възприятия и преценки, формулирани от заинтересованите страни за компанията въз основа на рационалните (например икономика, функционалност, надеждност и т.н.) и емоционалните (например привързаност, признание, престиж и т.н.) ценности, приписани на самата компания.

Corporate Identity

Корпоративна идентичност: резултат от поредица от материални и нематериални елементи, които характеризират компанията и водят до нейното признание на пазара, определяйки нейната роля във връзка с нуждите, които иска да задоволи, и ценностите или поведенческите модели, които възнамерява да насърчава.

Cost Per Click – CPC

Цената на щракване (CPC) е термин за платена реклама, и означава, че рекламодател плаща цена на издател за всяко кликване върху реклама. CPC се нарича още плащане на клик (Pay Per Click – PPC). CPC се използва за определяне на разходите за показване на реклами на потребителите в търсачките, платформи за социални медии и други издатели.

Cost Per Lead – CPL

Цената на потенциален клиент, често съкратена като CPL, е ценообразуващ модел за онлайн реклама, при който рекламодателят плаща за изрична регистрация от потребител, интересуващ се от офертата на рекламодателя. Също се нарича онлайн генериране на потенциални клиенти.

Cost Per Mille – CPM

Cost per thousand (CPM), наричано още Cost Per Mille (mille е латинска дума за хиляди) – цена на хиляда, е маркетингов термин, използван за обозначаване на цената на 1000 рекламни импресии на една уеб страница. Ако издател на уебсайт таксува $2,00 CPM, това означава, че рекламодателят трябва да плати $2,00 за всеки 1000 импресии на своята реклама.

Cover Letter

Мотивационното писмо е писмен документ, който обикновено се представя с молба за работа, в която се очертават пълномощията и интереса на кандидата към отворената позиция. Тъй като мотивационното писмо често е един от само двата документа, изпратени до потенциален работодател, добре или лошо написано писмо може да повлияе на това дали кандидатът ще бъде извикан на интервю.

Customer Acquisition Cost – CAC

Разходите за придобиване на клиенти или CAC измерват колко харчи една организация за придобиване на нови клиенти. CAC – важен бизнес показател – е общата цена на продажбите и маркетинговите усилия, както и имуществото или оборудването, необходими, за да се убеди клиентът да закупи продукт или услуга.

Customer Lifetime Value – CLV

Стойността на жизнения цикъл на клиента (CLV) е една от ключовите статистики за проследяване като част от програма за клиентско изживяване. CLV е мярка за това колко ценен е клиентът за една компания, не само на база покупка по покупка, но и в цялата връзка.

Customer Relationship Management – CRM

Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е технология за управление на всички взаимоотношения и взаимодействия на една компания с действителни и потенциални клиенти. CRM система помага на компаниите да останат свързани с клиентите, да рационализират процесите и да подобрят рентабилността.

CRM системата е инструмент, който помага при управление на контакти, управление на продажбите, производителност на агентите и др. CRM инструментите вече могат да се използват за управление на взаимоотношенията с клиентите през целия жизнен цикъл на клиента, обхващащ маркетинг, продажби, дигитална търговия и взаимодействия с обслужването на клиенти.

Customer Support

Поддръжката на клиенти е набор от услуги за клиенти, които им помагат да направят рентабилно и правилно използване на продукт. Тя включва помощ при планиране, инсталиране, обучение, отстраняване на неизправности, поддръжка, надграждане и изхвърляне на продукт. По отношение на технологичните продукти като мобилни телефони, телевизори, компютри, софтуерни продукти или други електронни или механични стоки, това се нарича техническа поддръжка.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

D

Digital Agency

Дигитална агенция е рекламна агенция, която съществува, за да отговори на променящите се нужди на маркетинга в дигиталната ера. Дигиталните агенции обединяват графичния дизайн и копирайтинг с нови технологии и съвременни маркетингови техники.

Digital Marketing

Дигиталният маркетинг, наричан още онлайн маркетинг, е популяризирането на марки за свързване с потенциални клиенти, използващи интернет и други форми на дигитална комуникация. Това включва не само имейл, социални медии и уеб-базирана реклама, но и текстови и мултимедийни съобщения като маркетингов канал.

Direct Marketing

Директният маркетинг е форма на комуникация, която въвежда потребителя в директен контакт с компанията (а не чрез трета страна като средствата за масова информация или рекламни агенции), за искане на информация, за искане за образец от продукта или друг промоционален материал или за директна покупка на продукт. Кампаниите по поща, имейл, социални медии и текстови съобщения са сред използваните системи за директен маркетинг.

Dynamic Content

Динамичното съдържание е компонент на уеб страница или имейл, който се променя. Обикновено промените се основават на потребителски сигнали, които включват поведение по време на сесия, потребителски данни и потребителски характеристики.

E

Editorial Calendar

Редакционният календар или графикът за публикуване се използва от блогъри, издатели, фирми и групи, за да контролират публикуването на съдържание в различни медии, например вестници, списания, блогове, имейл бюлетини и социални медии. Издателите също така извличат някои от редакционните си календарни данни и правят данните публично достъпни, за да привлекат рекламодатели. Специалистите по връзки с обществеността също използват тези съкратени редакторски календари, за да се опитат да публикуват истории за своите клиенти. Основната цел на редакторските календари остава да контролират публикациите, за да гарантират редовното появяване на съдържание, което интересува читателите и рекламодателите.

Engagement (in marketing)

Ангажирането е участието, емоционалната привързаност на потребителя към марка, която възниква от специфични преживявания, преживяни по време на взаимодействието със самата марка и с други потребители.

Engagement Rate

Степента на ангажираност е показател, използван за оценка на средния брой взаимодействия, които дадено съдържание в социалните медии получава с последовател. Степента на ангажираност в проценти се изчислява като общият брой взаимодействия, които съдържанието получава, се раздели на общия брой последователи, умножен по 100.

Enterprise Resource Planning (ERP)

Enterprise Resource Planning (ERP) – планирането на ресурсите на предприятието (ERP) се отнася до вид софтуер, който организациите използват за управление на ежедневните бизнес дейности, като счетоводство, доставки, управление на проекти, управление на риска и съответствие и операции по веригата за доставки. Пълният ERP пакет също така включва управление на ефективността на предприятието, софтуер, който помага за планиране, количествено определяне, прогнозиране и съобщаване на финансовите резултати на организацията.

Evergreen Content

Evergreen – вечнозелено – съдържание е това съдържание, оптимизирано за търсене, което е непрекъснато уместно и остава „свежо“ за читателите за дълъг период от време – както подсказва името.

F

Franchise

Франчайзингът е вид лиценз, който предоставя на франчайзополучателя достъп до собствените бизнес познания, процеси и търговски марки на франчайзодателя, като по този начин позволява на франчайзополучателя да продава продукт или услуга под търговското име на франчайзодателя. В замяна на придобиване на франчайз франчайзополучателят обикновено плаща на франчайзодателя първоначална такса за стартиране и годишни лицензионни такси.

Funnel (Marketing Funnel)

Фунията е моделът, традиционно използван за описване и анализиране на пътя към покупката, т.е. пътят, който потребителят изминава по време на процеса на покупка, от момента на осъзнаване на съществуването на определен продукт, до закупуването на самия продукт.

G

Gamification

Геймификацията описва стимулирането на ангажираността на хората в неигрови контексти и дейности чрез използване на механика в стила на играта.

Геймификация
Геймификация, източник iconscout.com

Growth Hacking

Growth hacking е подполе на маркетинга, фокусирано върху бързия растеж на една компания. Eкипът за growth hacking се състои от маркетолози, разработчици, инженери и продуктови мениджъри, които специално се фокусират върху изграждането и ангажирането на потребителската база на бизнеса.

H

Home Office

Домашният офис е пространство, определено в резиденцията на лице за официални бизнес цели. Терминът може да се използва и за описание на административното корпоративно седалище на голямо предприятие, като например домашния офис на голяма корпорация, разположена в конкретен град.

Human Capital

Терминът човешки капитал се отнася до икономическата стойност на опита и уменията на работника. Човешкият капитал включва активи като образование, обучение, интелигентност, умения, здраве и други неща, които работодателите ценят, като лоялност и точност. Като такъв, това е нематериален актив или качество, което не е (и не може да бъде) изброено в баланса на компанията. Смята се, че човешкият капитал повишава производителността и по този начин рентабилността. Колкото повече инвестира една компания в своите служители, шансовете за нейната производителност и успех стават по-високи.

Hype

Hype (получено от hyperbole) е промоция, особено промоция, състояща се от преувеличени твърдения.

Hype е шумът в медиите и социалните мрежи около тема, обект или човек. Също така тази дума може да обозначава бързия, оглушителен успех на човек или продукт, към който е приковано вниманието на обществеността. Друго значение е натрапчива или агресивна реклама, чиято основна цел не е да разкаже за продукта, а изкуствено да създаде вълнение около него.

I

Inbound Marketing

Входящият маркетинг е бизнес методология, която привлича клиенти чрез създаване на ценно съдържание и преживявания, съобразени с тях. Докато изходящият маркетинг подава на аудиторията съдържание, което тя не винаги иска, входящият маркетинг формира връзки, които потребителите търсят, и решава проблемите, които вече имат.

Impression in Digital Marketing

Импресията е показател, използван за количествено определяне на броя на дигиталните показвания или ангажиранията на част от съдържание, обикновено реклама, дигитална публикация или уеб страница. Импресиите се наричат още „показване на реклама“. Те се използват в онлайн рекламата, която често се плаща на базата на импресия.

K

Kaizen

Kaizen е японски термин, означаващ „промяна към по-добро“ или „непрекъснато подобрение“. Това е японска бизнес философия по отношение на процесите, които непрекъснато подобряват операциите и включват всички служители. Kaizen вижда подобряването на производителността като постепенен и методичен процес.

Концепцията за кайзен обхваща широк спектър от идеи. Това включва по-ефективна и работна среда чрез създаване на атмосфера в екип, подобряване на ежедневните процедури, гарантиране на ангажираност на служителите и правене на работата по-пълноценна, по-малко уморителна и по-безопасна.

Kanban

Kanban е система за контрол на инвентара, използвана в производството точно навреме (JIT). Той е разработен от Taiichi Ohno, индустриален инженер в Toyota, и носи името си от цветните карти, които проследяват производството и поръчват нови пратки на части или материали, когато се изчерпят. Канбан просто означава да се използват визуални знаци, за да се подкани действието, необходимо за поддържане на протичането на процеса.

Key Performance Indicator – KPI

Ключов показател за ефективност е измерима стойност, която показва колко ефективно една компания постига ключови бизнес цели. Организациите използват KPI на множество нива, за да оценят успеха си при достигане на целите. KPI на високо ниво могат да се фокусират върху цялостното представяне на бизнеса, докато KPI на ниско ниво могат да се фокусират върху процеси в отдели като продажби, маркетинг, човешки ресурси, поддръжка и други.

Knowledge Economy

Икономиката на знанието е система на потребление и производство, която се основава на интелектуален капитал. По-специално, това се отнася до способността да се капитализират научни открития и фундаментални и приложни изследвания. Това започна да представлява голям компонент от цялата икономическа дейност в повечето развити страни. В икономиката на знанието значителен компонент на стойността може да се състои от нематериални активи като стойността на знанията на работниците или интелектуалната собственост.

L

Landing Page

Целевата страница в уеб маркетинга е специално структурирана уеб страница, до която посетителят достига, след като щракне върху връзка или реклама. Тази страница е специално разработена за покриване на конкретни теми: показва съдържание, което е продължение на връзката или рекламата и е оптимизирано за конкретна ключова дума или фраза, за да „привлече“ търсачките. Това е крайъгълният камък на всяка уеб маркетингова дейност, защото позволява на потребителите да се трансформират в клиенти.

Lead Generation

Генерирането на потенциални клиенти е процесът на генериране на потребителски интерес към продукт или услуга с цел превръщането на този интерес в продажба. При онлайн маркетинга това обикновено включва събиране на информация за контакт на посетителя (наречена „възможен клиент“) чрез уеб формуляр.

Lead Management

Управлението на потенциални клиенти е процес на придобиване и управление на потенциални клиенти (leads) до момента, в който те направят покупка. Това е по-сложен процес от стандартното рекламиране и е най-приложим за магазини за електронна търговия, които генерират индивидуални взаимоотношения с клиентите.

Lifetime Cost

Разходите за целия живот са сборът от всички други разходи, свързани със стока, като кола или дом, през очаквания живот на продукта. Сумата от разходите за целия живот включва сумата, платена за закупуване на артикула.

Logistics

Логистиката се отнася до цялостния процес на управление на това как ресурсите се придобиват, съхраняват и транспортират до крайната им дестинация. Управлението на логистиката включва идентифициране на бъдещи дистрибутори и доставчици и определяне на тяхната ефективност и достъпност. Мениджърите по логистика се наричат ​​логистици.

Logo

Логото е знак, който действа като визуално представяне на даден бизнес. В зависимост от дизайна, логото може да включва различни елементи – включително текст, форми и изображения. Някои марки избират да имат множество опции като част от своите активи.

Long Tail

Дългата опашка е бизнес стратегия, която позволява на компаниите да реализират значителни печалби, като продават малки количества трудни за намиране артикули на много клиенти, вместо да продават само големи обеми от намален брой популярни артикули. Терминът е въведен за първи път през 2004 г. от Крис Андерсън, който твърди, че продуктите с ниско търсене или с нисък обем на продажбите могат колективно да съставят пазарен дял, който съперничи или надвишава сравнително малкото настоящи бестселъри и блокбъстъри, но само ако магазинът или каналът за разпространение са достатъчно големи.

M

Macroeconomics

Макроикономиката е клон на икономиката, който изучава как се държи една икономика като цяло – пазарът или други системи, които работят в голям мащаб. Макроикономиката изучава явления в цялата икономика като инфлация, нива на цените, темп на икономически растеж, национален доход, брутен вътрешен продукт (БВП) и промени в безработицата.

Marketing Authomation

Маркетинговата автоматизация е технология, която автоматично управлява маркетингови процеси и многофункционални кампании по множество канали. Отделите за маркетинг и продажби използват автоматизация на маркетинга, за да автоматизират онлайн маркетинговите кампании и продажбите, за да увеличат приходите и ефективността максимално.

Marketing Communication

Маркетинговата комуникация (MarCom) е фундаментална и сложна част от маркетинговите усилия на компанията. Тя включва реклама, директен маркетинг, брандиране, опаковане, онлайн присъствие, печатни материали, PR дейности, търговски презентации, спонсорства, участия в търговски изложения и др.

Marketing Psychology

Маркетинговата психология предвижда поведението на купувача, като разбира когнитивните пристрастия. Потребителите са ирационални и тяхното вземане на решение до голяма степен се ръководи от тези вродени пристрастия.

Следователно маркетинговата психология прилага теоретичните знания в областта на маркетинга. Дигиталният маркетинг се възползва от това и прилага тези психологически прозрения за оптимизиране на кампании, реклами и копия, за да стимулира поведението при покупка.

Market Cannibalization

Канибализацията на пазара е загуба в продажбите, причинена от въвеждането на нов продукт в една компания, който измества един от собствените ѝ по-стари продукти. Канибализирането на съществуващите продукти не води до увеличаване на пазарния дял на компанията въпреки ръста на продажбите на новия продукт.

Канибализацията на пазара може да възникне, когато нов продукт е подобен на съществуващ продукт и и двата споделят една и съща клиентска база. Канибализация може да възникне и когато верига магазини или заведения за бързо хранене загуби клиенти поради отваряне на друг магазин от същата марка наблизо.

Market Niche

Концепцията за пазарна ниша се отнася до група хора или компании, които имат определени нужди и които имат воля да ги задоволят и икономически капацитет да придобият услугите или стоките, необходими за това.

Market Saturation

Пазарното насищане възниква, когато обемът на продукт или услуга на пазара е максимизиран. В точката на насищане една компания може да постигне по-нататъшен растеж само чрез подобрения на нови продукти чрез вземане на съществуващ пазарен дял от конкурентите или увеличаване на цялостното потребителско търсене.

Market Segmentation

Сегментирането на пазара е маркетингов термин, който се отнася до обединяването на бъдещи купувачи в групи или сегменти с общи нужди и които реагират по подобен начин на маркетингово действие. Сегментирането на пазара позволява на компаниите да се насочат към различни категории потребители, които възприемат пълната стойност на определени продукти и услуги различно един от друг.

Marketing Strategy

Маркетинговата стратегия се отнася до цялостния план на бизнеса за достигане до потенциални потребители и превръщането им в клиенти на неговите продукти или услуги. Маркетинговата стратегия съдържа стойностното предложение (value proposition) на компанията, ключови съобщения за марката, данни за демографските данни за целеви клиенти и други елементи на високо ниво. Задълбочена маркетингова стратегия обхваща „четирите P“ на маркетинга – продукт, цена, място и промоция (product, price, place, promotion).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Microeconomics

Микроикономиката е социалната наука, която изучава последиците от стимулите и решенията, по-специално за това как те влияят върху използването и разпределението на ресурсите. Микроикономиката показва как и защо различните стоки имат различни стойности, как индивидите и предприятията се държат и се възползват от ефективно производство и обмен и как хората най-добре координират и си сътрудничат помежду си. Най-общо казано, микроикономиката предоставя по-пълно и подробно разбиране от макроикономиката.

Microsite

Микросайтът е много по-малка версия на уебсайт, който обикновено съществува отделно от основния уебсайт на марката. Микросайтът има собствено име на домейн и URL и често се използва за конкретни маркетингови цели, които могат да варират от записване за бюлетин до пускане на нови продукти или до повишаване на осведомеността за марката.

Middle of the Funnel

Средата на фунията е мястото, където се преодолява пропастта между върха на фунията (осведоменост) и дъното (решението). На този етап потенциалните клиенти са във фаза на обмисляне на пътя към действителен клиент, обмислят решения на проблема си и разглеждат продукта или услугата като потенциално подходящи.

Millennials

Millennial е името, дадено на поколението, родено между 1981 и 1996 г., въпреки че някои смятат, че започват през 1980 г. и са родени чак до 2004 г. Известно също като поколение Y (Gen Y), поколение, което следва поколението X и по отношение на числата изпревари бейби бумерите като най-голямото поколение в американската история.

Милениалите са наречени така, защото са родени близо или са навършили пълнолетие по време на зората на 21-ви век – новото хилядолетие. Като първите, родени в дигиталния свят, членовете на тази група се считат за „дигитални местни жители“. Технологията винаги е била част от ежедневието им – смята се, че те проверяват телефоните си до 150 пъти на ден – и обслужването им е основен фактор, допринасящ за растежа на Силициевата долина и други технологични центрове.

Изследванията показват, че поколението на милениалите е най-етнически и расово многообразното в историята на САЩ. Поколение Y има тенденция да бъде прогресивно в своите политически възгледи и навици за гласуване и по-малко религиозно съблюдаващо от своите предшественици, Gen X.

Милениали
Милениали, източник iconscout.com

N

Naming

Много хора погрешно смятат наименованието и брандирането за хомогенни услуги, всъщност неймингът може да бъде част от набор от услуги за брандиране, но брандирането не винаги предполага нейминг. Именуването на компания, продукт или услуга е процесът на разработване на име на марка, обикновено като част от набор от дейности за брандиране. Задачата на бранд наименованието е да намери или създаде дума или фраза от брандинг агенция, която не само отразява идеята и естеството на нова марка, но и отговаря на редица други маркетингови, езикови и правни критерии.

Native Advertising

Вид реклама с използването на платени реклами, които съответстват на външния вид, усещането и функцията на медийния формат, в който се появяват. Естествените реклами често се намират в емисии на социалните медии или като препоръчително съдържание на уеб страница. За разлика от дисплейните реклами или банерните реклами, естествените реклами всъщност не изглеждат като реклами. Те изглеждат като част от редакционния поток на страницата. Ключът към нативната реклама е, че тя не пречи – излага читателя на рекламно съдържание, без излишно да отвлича внимание.

Neuromarketing

Областта на невромаркетинга, понякога известна като потребителска невронаука, изучава мозъка, за да предскаже и потенциално дори да манипулира поведението на потребителите и вземането на решения.

„Невромаркетинг“ се отнася общо взето до измерването на физиологични и невронни сигнали, за да се получи представа за мотивацията, предпочитанията и решенията на клиентите. Казано по-просто, невромаркетингът е приложението на невронауката към маркетинга.

Най-често срещаните му методи са сканиране на мозъка, което измерва невронната активност, и физиологично проследяване, което измерва движението на очите и други прокси за тази дейност. 

O

Online Reputation Management – ORM

Онлайн управлението на репутацията или ORM е многостранна концепция, която има за цел да създаде положително обществено възприятие за марка, бизнес или човек. Управлението на репутацията включва наблюдение на репутацията, справяне с всяко съдържание или обратна връзка от клиенти, които биха могли да навредят на марката, и използване на стратегии за предотвратяване и решаване на проблеми, които могат да навредят на репутацията на предприятието.

Outbound Marketing

Този тип маркетинг включва много традиционни маркетингови тактики за привличане на потенциални клиенти. Например търговски изложения, семинари, студени разговори и т.н. Изходящият маркетинг обикновено е много по-скъп от входящия маркетинг и има много по-ниска възвръщаемост на инвестициите.

P

Pareto Analysis

Анализът на Парето е техника, използвана за вземане на бизнес решения, но която също има приложения в няколко различни области от икономика на благосъстоянието до контрол на качеството. Основава се до голяма степен на „правилото 80-20“. Като техника за вземане на решения, анализът на Парето статистически разделя ограничен брой входни фактори – желателни или нежелани – които имат най-голямо влияние върху резултата. Анализът на Парето се основава на идеята, че 80% от ползите от проекта могат да бъдат постигнати чрез извършване на 20% от работата – или, обратно, 80% от проблемите могат да бъдат проследени до 20% от причините. Анализът на Парето е мощен инструмент за качество и вземане на решения. В най-общ смисъл това е техника за получаване на необходимите факти, необходими за определяне на приоритети.

Pareto Principle

Принципът на Парето, кръстен на икономиста Вилфредо Парето, уточнява, че 80% от последствията идват от 20% от причините, потвърждавайки неравномерна връзка между входовете и изходите. Този принцип служи като общо напомняне, че връзката между входовете и изходите не е балансирана. Принципът на Парето е известен още като правилото на Парето или правилото 80/20.

Passive Income

Пасивният доход е печалби, получени от имот под наем, командитно дружество или друго предприятие, в което дадено лице не участва активно. Както при активния доход, пасивният доход обикновено се облага с данък, но често се третира по различен начин от службите за приходи.

Пасивна печалба

Pipeline management

Pipeline management е процес на идентифициране и управление на всички движещи се части – от производството до екипа по продажбите – в рамките на веригата за доставки. Най-добре представящите се компании се научават как да идентифицират къде текат парите им и след това да ги насочват там, където са най-продуктивни. Това се нарича „управление на тръбопровода“.

Peer-to-Peer (P2P) Economy

Peer-to-peer (P2P) икономика е децентрализиран модел, при който две лица взаимодействат, за да купуват, продават стоки и услуги директно помежду си или да произвеждат стоки и услуги заедно, без посредническа трета страна или използването на инкорпориран субект или бизнес твърд. При peer-to-peer транзакция купувачът и продавачът осъществяват сделки директно един с друг по отношение на доставката на стоката или услугата и размяната на плащане. В икономиката на равнопоставени производители обикновено производителят е частно лице или независим изпълнител, който притежава както инструментите (или средства за производство), така и крайния продукт.

Per Capita

Per Capita е латински термин, който се превежда: На глава от населението. Означава средната стойност на човек в статистическите наблюдения. Фразата се използва с икономически данни или отчитане, но се прилага и за почти всяко друго събитие на описание на населението.

Point of Difference

Разликата на дадена марка е като „специален сос“; това е нещото, което я отличава и я прави различна и уникална. Тази точка на разлика често е това, което се свързва най-много с целевата аудитория, така че тя трябва да бъде ясно дефинирана и основен фокус на стратегията за брандиране.

Pyramid Scheme

Пирамидалната схема е незаконна инвестиционна измама, базирана на йерархична настройка на мрежовия маркетинг. Най-известният вид пирамидална схема е може би схемата на Понци. Новите служители съставляват основата на пирамидата и осигуряват финансирането, или така наречената възвръщаемост, под формата на нови парични разходи на по-късните инвеститори / назначени служители, структурирани над тях в схемата. Пирамидната схема обикновено не включва продажба на продукти. По-скоро разчита на постоянния приток на пари от допълнителни инвеститори.

Press Release

Съобщението за пресата е официално изявление, предоставено на членове на медиите с цел предоставяне на информация, създаване на официално изявление или изявление, насочено за публично оповестяване. Съобщенията за пресата също се считат за основен източник, което означава, че те са оригинални информатори. Традиционно се състоят от девет структурни елемента, включително заглавие, дата, въведение, тяло и други компоненти. Съобщенията за пресата обикновено се доставят до медиите по електронен път, готови за използване и често подлежат на „не използвайте преди“ време, известно като новинарско ембарго.

Product Differentiation

Какво прави даден продукт или услуга различен и по-привлекателен за клиентите от другите опции в същата категория. Продуктовата диференциация е това, което дава конкурентно предимство на на този продукт на пазара. Различните продукти могат да включват по-добро качество и обслужване, както и уникални характеристики и предимства.

Product Matrix (in marketing)

Продуктовата матрица, по-известна като матрицата на Ансоф (the Ansoff matrix), е аналитична процедура, създадена от Игор Ансов през 1957 г., която изучава и оценява ситуацията на определен бизнес на пазара чрез използването на четири квадранта. Това служи за разпознаване на нови възможности, тъй като дава на организацията ръководство за насочване на усилията си да се позиционира на пазара и да установи най-оптималния начин за постигане на предложените цели.

Матрица на Ансоф
Матрица на Ансоф, източник Wikimedia

Psychographics

Психографиката е изследване на потребителите въз основа на техните дейности, интереси и мнения (AIO). Тя надхвърля класифицирането на хората въз основа на общи демографски данни, като възраст, пол или раса. Психографиката се стреми да разбере когнитивните фактори, които движат поведението на потребителите.

Psychotypes

Система от индивидуални нагласи и поведенчески стереотипи, формирана, за да обясни разликата между хората.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

R

Reach (in digital marketing)

Обхват, въздействие – отнася се до общия брой хора, които са видели дадена реклама или съдържание. Ако общо 100 души са видели рекламата, това означава, че обхватът на рекламата е 100. Импресиите се отнасят за броя пъти, когато тази реклама или съдържание са били показани на екран.

Rebranding

Ребрандирането е работа по коригиране на марката, изясняване на нейното позициониране, промяна на визуалния или вербалния компонент и подобряване на имиджа. От гледна точка на проекта, брандирането и ребрандирането са в много отношения сходни, основната разлика между тях е, че брандирането е насочено към създаване на нова марка „от нулата“, докато ребрандирането е насочено към актуализиране на съществуваща марка, в съответствие с текущите пазарни и културни нужди.

Предпоставките за ребрандиране могат да бъдат промяна в задачите, поставени пред марката, промяна в нейната целева аудитория или промяна в пазарните условия. Ребрандирането на компания или продукт е необходимо, ако трябва да повишите лоялността на потребителите, да увеличите уникалността на марката или да разширите нейната целева аудитория. Ребрандирането не е процес на промяна на външния вид. На първо място, ребрандирането е корекция на ниво идеология, която отразява фундаментални, качествени промени в позиционирането, ценностите на марката и фирмената стратегия.

Ако промените засягат само визуалната идентичност на марката, би било по-правилно да се използва терминът рестайлинг. Преименуването (промяна на името на марката) и препозиционирането (промяна на основното съобщение на марката) също могат да бъдат компоненти на ребрандирането (може да се използва както в комбинация, така и поотделно).

Търговия на дребно
Търговия на дребно, източник iconscout.com

Retail

Терминът „Търговия на дребно“ се използва за обозначаване на дейности, свързани с продажбата на продукти или услуги от фирма (наречена търговец на дребно – retailer) директно на крайния потребител, който ги купува за лична или семейна консумация.

Retargeting

Пренасочването е тактиката за рекламиране към отпаднали потребители. Известна още като ремаркетинг, тази техника е популярна, тъй като предишното намерение на потребителя често го прави по-вероятен да извършат реализация, отколкото новите потребители.

Return On Investment – ROI

Възвръщаемостта на инвестицията (ROI) се изчислява, като печалбата, спечелена от инвестиция, се раздели на цената на тази инвестиция. Например, инвестиция с печалба от $100 и цена от $100 би имала ROI от 1 или 100%, изразена като процент.

S

Sharing Economy

В капитализма икономиката на споделянето е социално-икономическа система, изградена около споделянето на ресурси. Често включва начин за закупуване на стоки и услуги, който се различава от традиционния бизнес модел на компании, наемащи служители за производство на продукти, които да продават на потребителите.

Search Engine Optimization – SEO

SEO означава „оптимизация за търсачки“. Казано по-просто, това означава процес на подобряване на даден сайт, за да се повиши неговата видимост, когато хората търсят продукти или услуги, свързани с определен бизнес, в Google, Bing и други търсачки. Колкото по-добра видимост имат страниците в резултатите от търсенето, толкова по-вероятно е уеб сайтът да привлечете внимание и бъдещи и съществуващи клиенти към бизнеса си.

Sender Score

Sender Score е като кредитен рейтинг за оценка на кредитоспособност, но на имейл: Той измерва здравето на дадена програма за електронна поща. Оценката на подателя е число между 0 и 100, което идентифицира качеството на репутацията на подателя и подробности как доставчиците на пощенски кутии виждат неговия IP адрес.

Sender score

Soft Skills

Меките умения са уменията, които позволяват на човек да се вмести на работното място. Те включват неговат личност, отношение, гъвкавост, мотивация и маниери. Меките умения са толкова важни, че често са причината работодателите да решат дали да задържат или да повишат служител.

Software-as-a-Service – SaaS

Софтуерът като услуга (SaaS, в някои случаи също Pay Per Use – PPU – плащане за използването) е модел на услуга на приложния софтуер, където производител на софтуер разработва, оперира (директно или чрез трети страни) и управлява уеб приложение, като го прави достъпно за своите клиенти чрез интернет (при абонамент). Често това е услуга за изчисления в облак.

Social Media Marketing – SMM

Маркетингът в социалните медии е мощен начин за фирми от всякакъв размер да достигнат до потенциални клиенти и клиенти. Страхотният маркетинг в социалните медии Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube и др. може да донесе забележителен успех на бизнеса, създавайки предани последователи на марката и дори стимулирайки потенциални клиенти и продажби.

Social Proof

Социалното доказателство е психологически феномен, при който хората приемат действията на другите в опит да отразят правилното поведение за дадена ситуация. По същество това е идеята, че тъй като другите го правят, аз също трябва да го правя.

Startup

Терминът startup се отнася за компания в първите етапи на дейност. Стартъпите са основани от един или повече предприемачи, които искат да разработят продукт или услуга, за които смятат, че има търсене. Тези компании обикновено започват с високи разходи и ограничени приходи, поради което търсят капитал от различни източници, като рискови капиталисти.

T

Target Audience

Целевата аудитория е демографската група на хората, които най-вероятно ще се интересуват от продукта или услугата на компанията. Целевите аудитории споделят подобни демографски характеристики, включително, но не само: възраст, пол, местоположение, образование, социално-икономически статус.

Идентифицирането на целева аудитория като бизнес може да помогне за изработване на маркетингови стратегии и за определяне на основните клиенти.

Целева аудитория

Target Market

Целевият пазар е група от хора с някои общи характеристики, които една компания е идентифицирала като потенциални клиенти за своите продукти. Идентифицирането на целевия пазар информира процеса на вземане на решения, тъй като компанията проектира, пакетира и предлага на пазара своя продукт. Целевият пазар може да бъде широко категоризиран по възрастов диапазон, местоположение, доходи и начин на живот. Могат да се вземат предвид много други демографски показатели – етап от живота, хобита, интереси и кариера.

Technical Skills

Техническите умения се отнасят до специализираните знания и опит, необходими за извършване на сложни действия, задачи и процеси, свързани с изчислителни и физически технологии, както и разнообразна група от други предприятия. Тези, които притежават технически умения, често се наричат ​​​​„техници“, като изразът се отнася до аудио техници, техници по електроника, пазарни техници, компютърни техници, инженерни техници и различни други обозначения. Техническите умения могат също да се отнасят до експертния опит на определен тип пазарен участник, който използва сигнали за технически анализ, за ​​да купува и продава акции, облигации, фючърси и други финансови инструменти.

Top of the Funnel

Маркетингът на върха на фунията се отнася до първия етап от пътуването на купувача. Това е част от процеса, при която маркетолозите ще разпространяват осведомеността за марката си за своите продукти и услуги, за да генерират потенциални клиенти, за които има надежда, че в крайна сметка ще станат клиенти.

Trigger Marketing

Това е маркетингова техника, която задейства автоматично изпращане на съобщение до потенциални или действителни клиенти в хода на клиентското пътуване, например след конкретно събитие. Това съобщение може да бъде изпратено по имейл, SMS, поща и др. То е свързано с конкретно действие, предприето от клиента (покупка, попълване на уеб формуляр, юбилей и т.н.).

U

Unique Visitor

Уникален посетител е термин, използван в маркетинговите анализи, който се отнася до лице, което е посетило уебсайта поне веднъж и се отчита само веднъж в отчетния период. Ако потребителят посети уеб страницата повече от веднъж, например 15 пъти, и тя е посетена само от него, то той се брои само за един посетител, а уебстарницата има 1 уникален посетител и 15 посещения.

User Experience – UX

Потребителското изживяване (UX или UE) е начинът, по който потребителят взаимодейства и изживява продукт, система или услуга. Тя включва възприятията на човека за полезност, лекота на използване и ефективност. Подобряването на потребителското изживяване е важно за повечето компании, дизайнери и създатели, когато създават и усъвършенстват продукти, тъй като отрицателното потребителско изживяване може да намали използването на продукта и следователно всички желани положителни въздействия.

Обратно, проектирането с цел рентабилност често противоречи на етичните цели на потребителското изживяване и дори причинява вреда. Потребителското изживяване е субективно. Въпреки това атрибутите, които съставляват потребителското изживяване, са обективни.

V

Value Of Risk – VOR

Стойността на риска (VOR) е финансовата изгода, която поемащата риск дейност ще донесе на  заинтересованите страни  в организацията. Това изисква организацията да определи дали дадена дейност ще помогне да се приближи до постигането на целите ѝ.

Value Proposition

Предложението за стойност се отнася до стойността, която компанията обещава да предостави на клиентите, ако решат да купят нейния продукт. Стойностното предложение може да бъде представено като бизнес или маркетингово изявление, което компанията използва, за да обобщи защо потребителят трябва да купи продукт или да използва услуга.

Video Marketing

Видео маркетингът използва видеоклипове за популяризиране и предлагане на пазара на продукт или услуга, увеличаване на ангажираността в дигитални и социални канали, образоване на потребители и клиенти и достигане до нова аудиторията.

Видео маркетинг
Видео маркетинг, източник iconscout.com

Viral Marketing

Вирусният маркетинг е техника за продажби, която включва органична информация или информация от уста на уста за продукт или услуга, която да се разпространява с непрекъснато нарастваща скорост. Интернет и появата на социалните медии значително увеличиха броя на вирусните съобщения под формата на мемове, споделяния, харесвания и препращания. Целта на вирусния маркетинг е да вдъхнови хората да споделят маркетингово послание с приятели, семейство и други хора, за да създадат експоненциален растеж на броя на получателите му.

Visual Content

Визуалното съдържание е онлайн съдържание, което е основно базирано на изображения. Често срещаните форми на визуално съдържание включват снимки, диаграми, инфографика, онлайн видеоклипове, екранни снимки, мемове и слайдове.

Vlog

Видеоблог, съкратено влог (на английски: videoblog, vlog) е форма на блог, при който информацията се предава чрез видеоклипове.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

W

Website Information Architecture

Информационната архитектура на уебсайт (или интранет) има два основни компонента: идентификация и дефиниране на съдържанието и функционалността на сайта. Информационната архитектура на уебсайт е основната организация, структура и номенклатура, които определят връзките между съдържанието на сайта.

Web Syndication

Уеб синдикацията е маркетингова стратегия за уебсайтове, която се равнява на право или лиценз за излъчване или разпространение на съдържание от един сайт на друг. Най-често срещаният пример за уеб синдикация описва споразумение за лицензиране на съдържание между две или повече интернет компании, при които една компания предоставя съдържание, което да бъде публикувано и популяризирано на уебсайта на друга компания.

White Paper

Бялата книга е информационен документ, обикновено издаван от компания или организация с нестопанска цел, за да популяризира или подчертае характеристиките на решение, продукт или услуга, които предлага или планира да предложи. Белите книги се използват и като метод за представяне на правителствени политики и законодателство и за измерване на обществената реакция.

Workflow

Работният поток описва стъпките в работния бизнес процес, през който дадена част от работата преминава от започване до завършване. Описва също как тези стъпки могат да бъдат изпълнени и автоматизирани в съответствие с набор от процедурни правила. Организациите използват работния процес за координиране на задачите, подобряване на организационната ефективност, добавяне на отзивчивост и повишаване на рентабилността. Работният поток може да бъде последователен, като всяка стъпка зависи от завършването на предишната, или паралелен, като множество стъпки се извършват едновременно.


В случай, че имаш да добавиш нещо, пиши отдолу в коментарите. Ако публикацията ти харесва, сподели я в социалните мрежи.

Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.