Най-новите тенденции в A/B тестване на съдържанието в социалните медии за 2024

Продължавам темата за тенденциите на маркетинга в социалните медии с A/B тестването

Както вече писах в предишна публикация, ние сме в годината на големи промени в социалните медии и в маркетинга при използването им. Тези промени започнаха още миналата година и това ни позволява да видим по-ясно как ще се развиват в близко бъдеще. Тук искам да се спра по-подробно на A/B тестване на съдържанието в социалните медии. То става все по-важен инструмент за маркетингови професионалисти и дигитални стратези. Методът е познат още като split testing. Предоставя ни уникална възможност за измерване на ефективността на различни подходи към контента и определяне на това, което резонира най-силно с аудиторията.

В този контекст, тук ще прегледам съвременните тенденции в A/B тестването на съдържание в социалните медии. Искам да обърна специално внимание на новите неща в областта и ключовите аспекти, които формират успешни кампании. Чрез детайлен анализ на практики, ще подчертая стратегии за оптимизация на съдържание, които водят до по-голямо участие, конверсии и възприета стойност от страна на потребителите.

Най-новите тенденции в A/B тестване на съдържанието в социалните медии за 2024
Най-новите тенденции в A/B тестване на съдържанието в социалните медии за 2024

Какво е A/B тестване?

Съдържание
 1. Какво е A/B тестване?
 2. Стъпки за провеждане на A/B тестване
 3. Тенденции за 2024 за A/B тестване на съдържанието в социалните медии
 4. Кои са някои често срещани грешки, които трябва да избягваш при A/B тестване на съдържание в социалните медии през 2024 г
 5. Някои примери за ясни цели за A/B тестване на съдържание в социалните медии през 2024 г.
 6. Какво можеш да тестваш A/B?
 7. Заключение

A/B тестването е процес, при който се сравняват две версии на едно и също нещо, за да се определи коя версия е по-ефективна. В контекста на социалните медии, A/B тестването може да се използва за сравняване на различни елементи на съдържанието, като например:

 • Заглавие: Кое заглавие ще получи повече внимание?
 • Изображение или видео: Кое изображение или видео ще получи повече ангажираност?
 • Текст: Кое съдържание ще бъде по-интересно и информативно?
 • Калкулатор: Кое съдържание ще доведе до повече конверсии?

Чрез сравняване на различни версии на своето съдържание можеш да определиш какво работи най-добре за твоята аудитория и да направиш необходимите корекции, за да подобриш резултатите си.

В процеса на A/B тестване аудиторията се разделя на групи, където всеки група вижда различна версия на елемента (A или B). След това се анализират статистически данни, за да се определи коя версия води до по-добри резултати в съответствие с предварително дефинираните цели и метрики. Този метод позволява на маркетинговите специалисти и уеб дизайнерите да оптимизират кампаниите си, като базират решенията си на факти и данни, а не на предположения или интуиция.

Стъпки за провеждане на A/B тестване

Кои са основните стъпки и насоки за провеждане на A/B тестове в социални медии?

Стъпка 1: Цел и измерване на успеха

 1. Определи целите си – какво искаш да постигнеш с A/B тестването. Това може да включва увеличаване на ангажираността, конверсиите, кликванията или други метрики.
 2. Измерване на успеха. Трябва да определиш как ще измерваш успешността на теста. Например, ако целта ти е увеличаване на кликванията, тогава тази метрика трябва да бъде основен показател за успех.

Стъпка 2: Идентификация на променливите

Идентифицирай елементите за тестване. Това може да бъдат заглавия, изображения, текст, цветове и др.

Създай поне два различни варианта (A и B) за всеки елемент, който решиш да тестваш.

Стъпка 3: Разделение на трафика

Раздели аудиторията си между вариантите A и B. Този процес трябва да бъде случаен. Избягвай смесването на аудиториите.

Определи размера на образец – колко хора или колко време ще бъде необходимо, за да получиш достоверни резултати.

Стъпка 4: Изпълнение и мониторинг

 1. Стартирай кампанията с вариантите A и B. Провери дали всичко е настроено правилно и се изпълнява според плана.
 2. Продължи с мониторинга на резултатите през периода на теста. Обърни внимание на ключовите метрики и сравнявай изпълнението на A и B.

Стъпка 5: Анализ на резултатите

Обърни внимание на статистическия анализ – виж дали разликите между вариантите са статистически значими.

Анализирай, защо един вариант се представя по-добре от другия. Това ще ти помогне да си извлечеш поуки за бъдещи кампании.

Стъпка 6: Внедряване на победителя

Внедри успешния вариант след като си го идентифицирал. Внеси промените в бъдещите кампании.

Вземи си бележки от неуспешните тестове. Те също учат, помагат да вземеш решение за нови стратегии.

Стъпка 7: Повторение и оптимизация

 1. Повторение на тестове. Използвай A/B тестването като постоянен процес за оптимизация на социалните медии. Повторяй го редовно, за да подобряваш постоянно резултатите си.
 2. Продължавай с експериментите на нови идеи и различни стратегии, за да откриеш какво работи най-добре за твоята аудитория.

Тенденции за 2024 за A/B тестване на съдържанието в социалните медии

Както писах, вече имаме големи промени в социалните медии, дължащи се на включване на изкуствен интелект и за създаване на съдържание: текст, изображения, видео. Съответно и A/B тестването, което се опира на тези елементи, се характеризира с редица промени. Ето някои тенденции за A/B тестване на съдържанието в социалните медии за 2024 г.:

 • По-фокусирано A/B тестванетестване на по-малки промени в съдържанието, за да се получат по-точни резултати.
 • Използване на изкуствен интелект в A/B тестването, за да бъде автоматизиран процеса и да се получат по-бързи и по-точни резултати.
 • Тестване на нови формати на съдържание, като например кратки видеоклипове, интерактивно съдържание и съдържание на живо.

По-фокусирано A/B тестване

В миналото маркетолозите често са тествали големи промени в съдържанието, като например нови теми или формати. Това обаче може да бъде неефективно, тъй като ще е трудно да се определи коя от промените е отговорна за резултатите от теста.

През 2024 г. маркетолозите ще се фокусират върху тестване на по-малки промени в съдържанието, като например:

 • промяна на заглавието;
 • промяна на изображението или видеото;
 • промяна на текста;
 • промяна на времето на публикуване.

Това ще им позволи да получат по-точни резултати и да направят по-малки корекции в съдържанието си, за да подобрят резултатите си.

Използване на изкуствен интелект

Използване на изкуствен интелект
Използване на изкуствен интелект

Изкуственият интелект (AI) може да се използва за автоматизиране на процеса на A/B тестване и за получаване на по-бързи и по-точни резултати.

AI може да се използва за:

 • създаване на различни версии на съдържанието;
 • публикуване на различни версии на съдържанието;
 • събиране и анализ на данни от теста.

Това може да освободи време за съсредоточаване върху други задачи, като например създаване на съдържание и анализ на резултатите.

Тестване на нови формати на съдържание

Потребителите на социалните медии са все по-жадни за ново и интересно съдържание.

Някои от новите формати на съдържание, които ще бъдат популярни през 2024 г., включват:

 • Кратки видеоклипове, които са чудесен начин да предадеш информация или да разкажеш история.
 • Интерактивното съдържание може да помогне на потребителите да се ангажират с него по по-смислен начин.
 • Съдържание на живо може да помогне на потребителите да се чувстват свързани с теб в реално време.

Чрез тестване на различни формати на съдържание може да се разбере какво работи най-добре за аудиторията и да се подобрят резултатите.

Виж още: Топ маркетингови тенденции в социалните медии за 2024 г., от автентичност до генеративен AI

Кои са някои често срещани грешки, които трябва да избягваш при A/B тестване на съдържание в социалните медии през 2024 г

Някои често срещани грешки при това тестване могат да загубят време и вложение. Те включват:

Тестване на твърде много променливи наведнъж, като промяна на заглавие, изображения, подканваща фраза и цвета на целевата страница, може да затрудни приписването на каквито и да било разлики в ефективността на конкретна промяна, което води до неубедителни резултати.

Неотчитането на различните предпочитания на различните сегменти от аудиторията може да доведе до подвеждащи резултати от теста. Важно е да се гарантира, че съдържанието е съобразено със специфичните вкусове и поведение на целевата аудитория

Липсата на ясна цел или определени показатели за A/B теста може да доведе до двусмислени или неуместни данни. От съществено значение е да се установят конкретни ключови показатели за ефективност (KPI), за да се измери ефективността на теста

Без тестване в реално време – с развиващия се пейзаж на социалните медии е изключително важно да се провеждат A/B тестове в реално време, за да се адаптират и усъвършенстват бързо стратегиите за съдържание.

Прибързаното правене на заключения въз основа на ранни резултати може да доведе до неточни прозрения. От съществено значение е да позволиш на тестовете да се изпълняват за подходяща продължителност, за да се съберат достатъчно данни за смислен анализ

Фокусирането само върху количествени данни и пренебрегването на качествени прозрения от обратната връзка на аудиторията може да ограничи разбирането защо определени варианти се представят по-добре, което потенциално води до погрешни оптимизации

Пренебрегването на отчитането на потенциални промени в поведението или предпочитанията на аудиторията с течение на времето може да доведе до остарели или неуместни заключения. Редовното преоценяване на стратегиите за A/B тестове е от решаващо значение за адаптиране към променящата се динамика на аудиторията.

Някои примери за ясни цели за A/B тестване на съдържание в социалните медии през 2024 г.

Ясни цели за A/B тестване
Ясни цели за A/B тестване

Можеш да си избереш целите за които да тестваш и съответно да подбираш съдържание. Ето някои от тези цели:

Ясна цел може да бъде увеличаване на ангажираността в платформите на социалните медии, като харесвания, коментари и споделяния, чрез тестване на различни видове съдържание и съобщения, за да се идентифицират нови начини за свързване с аудиторията и разширяване на обхвата.

Друга цел може да бъде подобряване на процента на реализация на уебсайта чрез тестване на различни елементи от съдържанието на социалните медии, които привличат трафик към уебсайта, като текст на публикация, изображения и призиви за действие. Какво резонира най-добре с аудиторията и я насърчава да предприеме желаното действие?

Целта може също да бъде повишаване на честотата на отваряне на имейли чрез тестване на различни варианти на съдържание в социалните медии, които се свързват с имейл кампании, за да се разбере какъв тип съдържание подтиква потребителите да отварят и да се ангажират с имейлите.

Виж още: На наситен пазар трябва да покажеш разлики – как да започнеш

Какво можеш да тестваш A/B?

Можеш да тестваш по модела A/B всеки компонент от своето съдържание в социалните медии. Нека разгледаме някои от най-често срещаните елементи за тестване.

Тестване на текст

Има много елементи на вида и стила на езика на публикациите в социалните медии, които можеш да тестваш. Например:

 • дължина на публикацията (брой знаци);
 • стил на публикация: цитат срещу ключова статистика или въпрос срещу твърдение;
 • използване на емотикони;
 • използване номериран списък;
 • използване на препинателни знаци;
 • тон на гласа: небрежен срещу официален, пасивен срещу активен и т.н.

Tестване на текста на връзката

Заглавието и описанието във визуализация на свързана статия са много видими и важни за тестване. Можеш да редактираш заглавието във визуализацията на връзката. Не е необходимо то да е същото, като заглавието в твоя уебсайт.

Призиви за действие

Призивът за действие (CTA) е друга важна част от маркетинга. Създаването на ефективен призив за действие е от решаващо значение, така че не забравяй да достигнеш до най-добрия CTA чрез A/B тестване в социалните медии.

Използване на изображение или видео

Въпреки че изследванията предполагат, че публикациите с изображения и видеоклипове се представят най-добре като цяло, важно е да тестваш и тези съдържания. Например можеш да тестваш:

 • само текст срещу публикации с изображение или видео;
 • обикновено изображение срещу анимиран GIF;
 • снимки на хора или продукти срещу графики или инфографики;
 • дължина на видеоклипа.

Рекламен формат

Тествай различни формати, за да откриеш най-ефективните. Например може би каруселните реклами работят най-добре за съобщения или упътвания за продукти.

A/B тестването на Facebook рекламни формати един срещу друг може да ти помогне да определиш кой да използваш за всеки тип промоция.

Хаштагове

Хаштаговете могат да разширят обхвата ти, но дали пък не дразнят аудиторията и намаляват ангажираността ѝ?

Тествай с помощта на хаштаг срещу използването без хаштаг. Не само, трябва също да тестваш:

 • множество хаштагове срещу един хаштаг;
 • кои индустриални хаштагове водят до най-добра ангажираност;
 • разположение на хаштаг в съобщенията (в края, началото или в средата).

Ако използваш брандиран хаштаг, не забравяй да го тестваш и спрямо други хаштагове в индустрията.

Целева аудитория

Този тест е малко по-различен.

A/B тестването на целевите аудитории на социалните медии ще ти позволи да сравниш две или повече целеви аудитории, за да определиш коя отговаря най-добре на твоята реклама или съдържание.

Предимства на A/B тестването на целевата аудитория

 • Подобрява ефективността на рекламата и съдържанието – ще можеш да определиш кои целеви аудитории са най-заинтересовани от твоя продукт или услуга. Това ще ти помогне да разпределиш рекламния си бюджет по-ефективно и да създадеш съдържание, което ще бъде по-интересно за твоята аудитория.
 • Увеличава възвръщаемостта на инвестициите (ROI) на твоите маркетингови кампании в социалните медии. Това е така, защото можеш да се съсредоточиш върху целевите аудитории, които е най-вероятно да доведат до реализации.
 • Разбиране на аудиторията – A/B тестването може да ти даде ценна информация за твоята целева аудитория. Това ще ти помогне да разбереш по-добре техните нужди и интереси.

Как да проведеш A/B тест на твоята целева аудитория

Преди всичко трябва да определиш кои параметри на целевата аудитория искаш да тестваш. Например можеш да тестваш:

 • Демографска информация: възраст, пол, местоположение, образование, доход.
 • Интереси: интереси, хобита, професии, марки, продукти.
 • Поведенчески данни: активност в социалните мрежи, покупки, поведение в сайта.

След като си решил параметрите, трябва да създадеш две или повече целеви аудитории, които ще се различават само по един параметър. Например:

Целева аудитория 1: мъже на възраст от 25 до 35 години, живеещи в София, интересуващи се от спорт.
Целева аудитория 2: жени на възраст от 35 до 45 години, живеещи в Пловдив, интересуващи се от мода.

След това трябва да пускаш реклами или да създаваш съдържание, което да е насочено към всяка целева аудитория. След като рекламата или съдържанието бъдат пуснати, трябва да проследиш резултати като тези:

 • общо импресии,
 • брой кликвания,
 • брой посещения на сайта,
 • брой реализации.

След като събереш достатъчно данни, можеш да определиш коя целева аудитория реагира най-добре на твоята реклама или съдържание.

Примери за A/B тест на целева аудитория

Компания, която продава спортно облекло, може да тества две целеви групи: мъже и жени. Компанията може да предположи, че мъжете повече от жените ще се интересуват от спортно облекло. Резултатите от теста обаче може да покажат, че жените също имат силен интерес към спортното облекло.

Компания, която продава здравословни продукти, може да тества две целеви аудитории: хора, които се грижат за здравето си, и хора, които не се интересуват от здравето си. Компанията може да предположи, че хората, които са наясно със здравето, ще се интересуват повече от здравословни продукти. Резултатите от теста обаче може да покажат, че хората, които не са наясно със здравето, също може да се интересуват от здравословни продукти.

Елементи на профила

Това също работи малко по-различно. Не създаваш две различни версии и не ги изпращаш на отделни групи.

Вместо това трябва да наблюдаваш профила си в определена социална мрежа, за да установиш базов брой нови последователи на седмица. След това опитай да промениш един елемент, като изображение или биография, и наблюдавай как се променя новият процент на последователи.

Опитай се да публикуваш същия вид съдържание и същия брой публикации през седмиците на тестване, за да сведеш до минимум влиянието на публикациите си и да увеличиш максимално въздействието на промяната на профила, който тестваш.

Съдържание на уебсайта

Можеш също така да използваш A/B тестване на социални медии, за да ти помогне да вземеш решения относно съдържанието на уебсайта си.

Например A/B тестване на изображения в социалните медии може да даде усещане за това какво работи най-добре с конкретно предложение за стойност. Можеш да използваш тази информация, за да решиш кое изображение да поставиш на целевата страница за съответната кампания.

Заключение

С това изследване на A/B тест на съдържание за социалните медии предполагам, че съм изчерпала повечето възможности. Ако имаш въпроси или допълнение, ако съм пропуснала нещо, моля, напиши в коментарите.

Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.